ยินดีต้อนรับเข้าสู่ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก เว็บไซต์โครงการและกิจกรรมงานคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

            การช่วยเหลือคุ้มครองจาก FOCUS จะเริ่มจากการได้รับรายงานเหตุเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และจะมีการหาข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย และช่วยให้พวกเขาฟื้นตัวเพื่อกลับสู่ชีวิตปกติ การทำงานของ FOCUS เป็นการทำงานโดยมีผู้เสียหายศูนย์กลางในทุกขั้นตอน

         

            บริการเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความผิดรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ FOCUS จะรับฟังเสียงของผู้เสียหายและผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา

งานบริการด้านกฎหมาย

            การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการละเมิดยังคงได้รับการจัดการอย่างต่อเนื่องจาก FOCUS โดยเน้นการสร้างความมั่นใจและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพยาน, อำนวยความสะดวกในการนำเสนอหลักฐานที่มีคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองจากผู้เสียหาย และติดตามการจับกุมและดำเนินคดีกับนายหน้าค้ามนุษย์

  

            กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตามกระบวนการช่วยเหลือหากพบผู้ที่เป็นผู้เสียหายที่แท้จริงก็จะได้รับการแยกออกจากกลุ่มเป็นอันดับแรก, ถ้าพยานให้ปากคำและยินดีให้ความร่วมมือจะได้รับการรับประกันความปลอดภัยและได้รับสิทธิตามกฎหมายที่ผู้เสียหายพึงได้รับ

 

งานบริการด้านสังคมสงเคราะห์

 

    นักสังคมสงเคราะห์จะให้คำปรึกษาแก่ผู้เสียหายทุกกรณี เพื่อลดความเครียดและแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและทางเลือกต่าง ๆ ที่มี และจะดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเพื่อช่วยให้ผู้เสียหายสามารถเอาชนะต่อปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น ช่วยเสริมศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เสียหายเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดที่อาจเกิดซ้ำอีกในอนาคต

            

     นักสังคมสงเคราะห์จะดำเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้ผู้เสียหายมีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพของตนเองเมื่อต้องออกจากที่พักพิงชั่วคราว และหลังจากพักฟื้นได้สักระยะ นักสังคมสงเคราะห์จะช่วยเหลือผู้เสียหายให้สามารถกลับสู่สภาพแวดล้อมที่บ้านและกลับไปสู่ชีวิตปกติในสังคม

งานรณรงค์และป้องกัน

        

           เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการละเมิด โดยการจัดการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงการละเมิด, การแสวงหาผลประโยชน์ และการค้ามนุษย์ โดยสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเฝ้าระวัง, การรายงานเหตุการละเมิด, การป้องกันการละเมิด และการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย เป็นต้น

งานพัฒนาศักยภาพเยาวชน

    

           มีการพัฒนากิจกรรมเพื่อให้เป็น “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ทั้งเชิงพื้นที่และทางออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยง เพื่อให้พวกเขาเกิดความเข้าใจเชิงประเด็น ช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความมั่นใจที่จะร่วมกันต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเด็กทุกรูปแบบและการละเมิดสิทธิ์ของพวกเขา ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้โต้ตอบต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ

งานพัฒนาศักยภาพชุมชน

            การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับตำบลตำบลและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงโดยมีผู้นำองค์กรระดับชุมชนศูนย์พิทักษ์เด็กศูนย์เฝ้าระวังชุมชนและอาสาสมัครในชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์การทารุณกรรม, การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก, สตรีและผู้เปราะบาง

   

            ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้กลุ่มผู้เปราะบางเข้าร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับกลุ่มอื่น ๆ ที่เผชิญกับปัญหาที่คล้ายคลึงกันและเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขา และสามารถเจรจาต่อรองกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ตนเองได้รับการเคารพสิทธิที่ควรได้รับและการเข้าถึงบริการที่ดีขึ้น  

 

งานพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ

          

             FOCUS จะจัดการประชุมระดับจังหวัดของทีมสหวิชาชีพจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทีมสหวิชาชีพและทีมนักกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการละเมิดเด็กในแต่ละจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์ของภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน, เจ้าหน้าที่ของบ้านพัก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมสหวิชาชีพในระดับจังหวัดเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานในจังหวัดของตนเองสามารถดำเนินการเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดเด็กได้ โดยกิจกรรมของพวกเขาจะรวมถึงการรับและตรวจสอบรายงานเหตุ, การวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลือ, ให้บริการทางการแพทย์, ความช่วยเหลือทางสังคมและกฎหมาย

 

โครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก

 

“โครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก” เป็นการร่วมมือกับโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อต่อต้านการท่องเที่ยวทางเพศสำหรับเด็กเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัดและภาคธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กจากการท่องเที่ยว อันเป็นการแสดงจุดยืนของภาคธุรกิจเพื่อยืนยันถึงจรรยาบรรณที่จะร่วมมือกันป้องกันเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ศึกษาข้อมูลได้ที่www.childsafetourism.com

 

โครงการชายแดนไทย-ลาว-เมียนมาร์

     

            การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างขีดความสามารถข้ามพรมแดน (เมียนมาร์ลาว) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี สร้างความผูกพันในการพัฒนางานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดน และเผยแพร่สื่อและขยายเครือข่ายทีมสหวิชาชีพระหว่างประเทศในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิ์ผู้เสียหายระหว่างการข้ามพรมแดนไทย-ลาว-เมียนมาร์ ซึ่งเป็นทั้งประเทศต้น ทางผ่านและปลายทางของการค้ามนุษย์

 

งานผลิตสื่อเคลื่อนไหวและสิ่งพิมพ์

            FOCUS มีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์, สติกเกอร์, และสิ่งพิมพ์โฆษณา เป็นต้น อัพเดตเอกสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการประสานงานกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย, ภาษาเมียนมาร์, ภาษาลาว, และภาษาชาติพันธุ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญ เช่น วิธีการรายงานเกตุ, วิธีขอคำแนะนำ, และขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น