ระดมความคิดเพื่อเตรียม จัดงานรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
2020-10-21 11:03:18

ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนและทีมสหวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย ที่ช่วยกันระดมความคิดเพื่อเตรียม จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563