ยินดีต้อนรับเข้าสู่ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก เว็บไซต์เกี่ยวกับเราความเป็นมา

          FOCUS (Foundation of Child Understanding) มีจุดเริ่มต้นในชื่อ TRAFCORD (Anti-Trafficking Coordination Unit Northern Thailand) หรือ หน่วยประสานงานต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2545 เป็นโครงการเพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดเด็กและการค้ามนุษย์ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และในปี 2552 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกย่อง TRAFCORD ในรายงานการค้ามนุษย์ให้เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มที่น่ายกย่องจากทั่วโลก

             ในปี 2554 TRAFCORD ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิการกุศลของประเทศไทยภายใต้ชื่อ “FOCUS” (Foundation of Child Understanding) หรือ “มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก” มีแนวทางการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ (Multi-Disciplinary Team : MDT) ซึ่งทำงานร่วมกับเครือข่ายของรัฐบาลและหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐเพื่อให้การสนับสนุนเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์และเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศและถูกทารุณกรรมอย่างโหดร้าย ช่วยดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าการทำงานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพสูง และถูกใช้เป็นรูปแบบระดับภูมิภาคในการต่อต้านการละเมิดและการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์

      " เป็นองค์กรขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองเด็กและผู้เปราะบางในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของพหุภาคี "

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงประโยชน์โดยมิชอบ

2. เป็นศูนย์กลางการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงประโยชน์

3. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงหลักการของสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และความเท่าเทียมทางเพศ

4. พัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงประโยชน์โดยมิชอบ

5. เสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กและต่อต้านการค้ามนุษย์

โครงสร้างองค์กร

ทะเบียนมูลนิธิ

จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 2546  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ทะเบียนเลขที่ 1020

จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ชื่อ “มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 ทะเบียนเลขที่ ชม.349

 

นโยบายของเรา

1. นโยบายการบริหารงานบุคคล และแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

2. นโยบายการคุ้มครองเด็ก

3. นโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

4. นโยบายและขั้นตอนการบัญชีและการเงิน

5. นโยบายและขั้นตอนการเดินทางและค่าใช้จ่าย

6. นโยบายไม่เลือกปฎิบัติ

ประกาศนียบัตร